– Informatie parodontologie Wikipedia

– De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

– De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie

– The European Federation of Periodontology

– The European Association of Osseointegration

– The American Academy of Periodontology

www.mondhygienisten.nl

www.knmt.nl

www.nza.nl

– www.allesoverhetgebit.nl

– www.krt.nu